TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ NsP Myjava

Trenčiansky samosprávny kraj

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Riaditeľ (riaditeľka) Nemocnica s poliklinikou Myjava,

 so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava.

Pracovné miesto sa obsadzuje na výkon práce riaditeľa Nemocnice s poliklinikou – riadenie a koordinovanie výkonu zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Myjava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa zdravotníckeho, farmaceutického, ekonomického alebo právnického zamerania,
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii, alebo 5 rokov odbornej praxe v zdravotníckom zariadení v príslušnom špecializačnom odbore podľa získanej špecializácie, prípadne v oblasti organizácie a riadenia zdravotníctva, poisťovníctva, alebo farmácie,
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • nutná znalosť legislatívy a platných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva,
 • znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami,
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu, dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu a platné právne predpisy v oblasti zdravotníctva,
 • ovládať príslušnú legislatívu,
 • byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, mať organizačné schopnosti, vedieť riešiť problémy, vedieť koncepčne tvoriť a pracovať pod tlakom.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,
 • predložiť projekt so zameraním na „Stratégiu a rozvoj NsP Myjava, s prihliadnutím na zabezpečovanie a rozvoj zdravotnej starostlivosti, hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie verejných zdrojov a investičné priority“ v rozsahu max 10 strán,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

* Nepredloženie niektorého z dokladov a príloh alebo neskoré doručenie prihlášky na VK môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z VK.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat pri plnom pracovnom úväzku je min. 2 500,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK RIADITEĽ NsP MYJAVA“.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 15.06.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je júl 2022.

 

V Trenčíne dňa 27.04.2022

 

Ing. Jaroslav Baška

predseda