Výberové konanie na obsadenie miesta POKLADNÍK(ČKA) /ÚČTOVNÍK(ČKA)

Riaditeľka Nemocnice s poliklinikou Myjava  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta samostatný odborný pracovník

 

– pokladník(čka)/účtovník(čka).

 

Pracovné miesto bude obsadené na výkon nasledovných administratívnych činností:

-          vedenie pokladne

-          evidencia a likvidácia faktúr

-          zabezpečenie bankového styku – Štátna pokladnica

-          príjem, evidencia a odosielanie pošty

-          spracovanie štatistických a finančných výkazov

-          spolupráca pri výkone činnosti súvisiacich s projektmi financovanými z EÚ,                príprava projektov k žiadostiam o dotácie, realizácia podporených projektov

-          kalkulácia cien, rozbory

-          vyhotovovanie dokladovej inventúry

-          práca v informačnom systéme ISpin

-          ďalšie administratívne činnosti podľa pokynov nadriadeného.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-          minimálne ÚSO ekonomického zamerania

-          komplexné ovládanie účtovnej a daňovej problematiky

-          znalosť účtovania rozpočtových a príspevkových organizáciách výhodou

-          prax v oblasti projektov financovaných z EÚ výhodou

-          ovládanie MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

-          pozícia vhodná aj pre absolventa.

 

Predpoklady pre výkon funkcie:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek
  • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
  • bezúhonnosť.

 

Mzdové náležitosti:  základná zložka mzdy 1048  €.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

 

 

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi  (nemusia byť úradne overené fotokópie)  na adresu:

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01  Myjava

 

alebo odovzdať osobne na sekretariáte riaditeľky.

 

V oboch prípadoch v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie č. 391/2023/R - neotvárať“.

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 15. februára 2023. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného podania na sekretariáte riaditeľa NsP Myjava.

 

V Myjave, dňa 03.02.2023

Dokumenty na stiahnutie