Správy o hospodárení

Úvodné slovo riaditeľa nemocnice

Napriek tomu, že NsP Myjava v minulom roku oslávila svoje 55. výročie založenia stále plní základný cieľ - poskytovanie zdravotnej starostlivosť občanom Myjavského okresu a častí priľahlých okresov Senica a Nové Mesto nad Váhom. O tom, že našu prácu vykonávame dobre svedčí i to, že prichádzajú pacienti i z okresu Piešťany, ale i z iných regiónov západného Slovenska.

Snažíme sa nielen o dobré personálne zabezpečenie, ale i modernizáciu priestorov nemocnice a zodpovedajúce materiálno technické zabezpečenie.

Vytýčili sme si cieľ zrekonštruovať každý rok minimálne jedno oddelenie. Už ku koncu roku 2015 sme presunuli detské oddelenie do rekonštruovaných priestorov, čo ocenili hlavne matky detí, zlepšila sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a i tiež hospodárske výsledky. Všetky izby na detskom oddelení spĺňajú nadštandard. V roku 2016 sme otvorili nové oddelenie dlhodobo chorých, čím postupne napĺňame koncepciu starostlivosti o starých ľudí, ktorých v našom regióne neustále pribúda. V roku 2017 sme zrekonštruovali priestory pôrodnej sály a priestory bývalého dojčeneckého oddelenia, aby sme sem mohli dočasne umiestniť interné oddelenie, ktorého rekonštrukciu realizujeme v roku 2018. V nasledovných rokoch plánujeme zrekonštruovať oddelenie OAIM, FRO, operačné sály vrátane chirurgického oddelenia.

Neustále sa zameriavame na zlepšovanie diagnostiky. V roku 2017 sme komplexne zrekonštruovali oddelenie RDG. Kúpili sme prístroje potrebné pre pacientov v ohrození života, ale aj drobné prístroje pre liečenie na ambulanciách a oddeleniach.

V období nedostatku finančných prostriedkov, tieto náročné úlohy sme mohli zabezpečiť len s pomocou nášho zriaďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Myjava ale aj ostatných miest a obcí nášho regiónu, nadácií, dobrovoľných prispievateľov a v neposlednom rade aj zamestnancov našej Nemocnice. Dovoľte mi vysloviť poďakovanie všetkým, ktorý prispeli k naplneniu našich cieľov.

MUDr. Henrich Gašparík, PhD.

Voľné pracovné miesta

Partneri