Organizačná štruktúra

Nemocnica s poliklinikou Myjava je príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od 1. januára 2003.

Jej predmetom činnosti, ako všeobecnej nemocnice, je poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni a záchrannej zdravotnej služby.

Hlavným cieľom je zabezpečenie poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti v spádovom území pre cca. 30 000 obyvateľov – poliklinická časť a cca. 60 000 obyvateľov - lôžková časť.

Dokumenty na stiahnutie

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri