Integrovaný regionálny operačný systém

Pandémia COVID-19

Regionálny rozvoj 

     

    

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Dátum predloženia: december 2020

Dátum schválenia: apríl 2021

Výška nenávratného finančného príspevku:  314 770,09 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 331 336,94 EUR

Stručný popis projektu: Projekt bude realizovaný v Nemocnici s poliklinikou Myjava a bude zameraný na podporu poskytovania zdravotníckych služieb na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19. Je zložený z troch aktivít. Prvou aktivitou bude obstaranie materiálno-technického vybavenia a zdravotníckej techniky pre špecializované karanténne pracovisko. Druhou aktivitou bude zriadenie mobilného odberového miesta pre testovanie pacientov s podozrením na COVID-19. Treťou aktivitou v rámci projektu bude zabezpečenie adekvátnej ochrany zdravotníckych zamestnancov, pacientov  a návštevníkov nášho zdravotníckeho zariadenia.

Vybavenie – zabezpečenie uvedených aktivít projektu pozostáva najmä z nákupu zdravotníckych prístrojov a vybavenia – USG prístroj, monitory vitálnych funkcií (6 ks), EKG prístroj, resuscitačné lôžko (2ks), lineárny dávkovač, kontajner pre MOM a osobný automobil pre MOM. Zároveň bude zrealizované zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov nákupom interiérovej plazmovej čističky vzduchu, zariadenia na aerosolovú dezinfekciu, termokamerový systém, germicídnych žiaričov, vyšetrovacích rukavíc, respirátorov FFP3 a FFP2, overalov, návlekov na topánky, ochranných plášťov, dekontaminačných rohoží, vriec na likvidáciu bio odpadu, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri