Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zodpovedná osoba: Ing. Barbora Vranová

Oznámenie možno podať:

  • 1. PÍSOMNE: písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Písomné oznámenie možno podať poštou na adresu NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava alebo osobne na sekretariát. Písomné oznámenia by mali byť podávané v uzatvorenej obálke a označené „Neotvárať- oznámenie v zmysle zákona 54/2019.“
  • 2. ÚSTNE: podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  • 3. ELEKTRONICKY: podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť 24 hodín denne, na adresu oznamovaniepsc@nspmyjava.sk

Oznámenie protispoločenskej činnosti - vzor.docx

Smernica - Protispoločenská činnosť.docx

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri