Slávnostná prezentácia ukončeného projektu v NsP Myjava

Slávnostná prezentácia ukončeného projektu v NsP Myjava

Prvým úspešne ukončeným europrojektom v tomto plánovacom období v zariadeniach TSK je rekonštrukcia kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklinikou v Myjave. Slávnostná prezentácia ukončeného projektu sa uskutočnila v stredu 9. novembra 2011 o 10.00 h v areáli myjavskej nemocnice za účasti predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH.

Projekt bol súčasťou operačného programu: Životné prostredie, prioritnej osi 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a opatrenia 3.1 Ochrana ovzdušia. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie emisií znečisťujúcich látok pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu v NsP Myjava – v súlade s opatreniami Operačného programu Životné prostredie (ERDF).

Obnovená kotolňa v myjavskej nemocnici pozostáva z dvoch parných a dvoch teplovodných kotlov, prepojených s modernizovanou spaľovňou nebezpečného odpadu. Nová pyrolýzna spaľovacia linka je určená na termické zneškodňovanie odpadov a využitie odpadového tepla pri spaľovaní na výrobu pary v kotolni. Spaľovňa má inštalovaný automatizovaný merací systém (AMS) na kontinuálne meranie znečisťujúcich látok. Počas realizácie projektu sa technologické zariadenia kotolne v celom rozsahu demontovalo, montážne práce však neobmedzili chod nemocnice s ohľadom na poskytovanie nepretržitej starostlivosti pacientom.

Stavebné práce sa začali v marci 2010, trvali do októbra 2010. Po skúšobnej prevádzke od decembra 2010 do júna 2011 bola stavba 30. 6. 2011 skolaudovaná. Dodávateľom stavebných prác a technológií boli firmy Stavimex Slovakia, a.s. Bratislava a VERTICAL – priemyselné komíny, a. s., Bratislava.

Celkové výdavky na realizáciu projektového zámeru dosiahli sumu 2 713 325,17 Eur, z toho oprávnené výdavky uhradené Európskou úniou tvoria sumu 2 460 484, 60 Eur.

Rekonštruovaná kotolňa a spaľovňa už momentálne slúžia užívateľom, ktorými sú predovšetkým hospitalizovaní a ambulantní pacienti, ale aj odborný zdravotný personál zo spádovej oblasti okresov Myjava, Senica Nové Mesto nad Váhom.

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri