O nemocnici

      NsP 1  Nemocnica s poliklinikou v Myjave vznikla roku 1954 s cieľom vyplniť zdravotníckymi službami dovtedy nepokryté územie rozsiahlejšieho a komunikačne ťažšie dostupného kopaničiarskeho kraja medzi Záhorím a Považím. Postavená bola  podľa návrhov význačného slovenského architekta prof. Eugena Kramára v konštruktivistickom slohu a svojou modernosťou, komplexnosťou a prevádzkovo-dispozičným riešením sa dostala nielen na stránky vtedajších vysokoškolských lekárskych učebníc, ale  stala sa aj vzorom pre výstavbu ďalších nemocníc na Slovensku.

       NsP Myjava  pri svojom vzniku mala 240 lôžok a štyri základné oddelenia – interné, detské, chirurgické a gynekologicko-pôrodnícke. Jej prvým riaditeľom sa stal MUDr. Ivan Šimko a v tom čase  mala 234 zamestnancov, z toho 28 lekárov. Roku 1955 bolo v existujúcich priestoroch nemocnice zriadené oddelenie TBC, v ďalšom roku ORL a zároveň sa pre tieto oddelenia začala po roku 1960 pripravovať dostavba ďalšieho pavilónu nemocnice. 

       V rámci územnej reorganizácie roku 1960 prešla  však NsP Myjava pod OÚNZ Senica, a keďže ten mal iné priority, rozvoj myjavskej nemocnice sa zastavil. V tom čase sa vo vedení nemocnice vystriedali riaditelia MUDr. Ján Štepanovic a MUDr. Erich Moravčík. Čiastočná zmena nastala roku 1978 kedy sa stal riaditeľom MUDr. Zdenko Petráš. V tomto istom roku bolo v priestoroch po zaniknutom TBC oddelení zriadené oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. O ďalšie dva roky bol postavený stomatologicko-ambulantný pavilón a tiež mikrobiologický pavilón Okresnej hygienickej stanice. Prvý vznikol i vďaka aktivite MUDr. Jána Sluku, ktorý docielil, že pod jeho vedením sa tunajšia stomatológia stala overovacím pracoviskom pre výrobu dentálnej techniky v Chirane Stará Turá, a pri druhom rovnako zavážila erudícia a záslužná práca RNDr. Ing. Josefa Janošeka v  oblasti lekárskej mikrobiologie.

        Nová etapa NsP Myjava je spojená s návratom demokracie. V polovici roka 1991 sa jej vrátila právna subjektivita a tým aj zodpovednosť za ďalší vývoj. Nové vedenie v čele s riaditeľom MUDr. Jaroslavom Švarom dostalo však do vienka viaceré problémy. Zvýšenú pozornosť bolo treba venovať  rastu odbornosti, využívaniu nových liečebných metód i zvyšovaniu celkovej kvality liečebno-preventívnej starostlivosti. Nemalé úsilie si vyžiadalo aj zefektívnenie činnosti nemocnice a  dokončenie jej rozostavenej poliklinickej časti. S takýmto zámerom sa v tunajšej NsP pod vedením Jána Gálika, správcu nemocnice, pristúpilo k sprehľadneniu vnútornej ekonomiky a s podporou Ing. Jána Hrnčiara aj k vývoju vlastného informačného systému, ktorý bol neskoršie pod gesciou MZ SR dopracovaný a v rámci Projektu ekonomizácia zdravotníckych zariadení rozšírený do väčšiny nemocníc na Slovensku.

       V tomto období, za pôsobenia riaditeľov, JUDr. Anny Dankovej a MUDr. Jaroslava Zongoru, sa pozornosť vedenia nemocnice sústredila najmä na vybavenie novou technikou. Z prostriedkov MZ SR, Štátneho fondu zdravia a ďalších bol zakúpený operačný laparoskop, laboratórne analyzátory, moderný sonografický prístroj, mobilný RTG prístroj, nová pracia a žehliaca technika, ako aj nemocničný informačný systém a s podporou vedenia mesta bol vybudovaný aj  nový heliport. Zároveň pokročila dostavba poliklinických pavilónov, pričom prvý sa podarilo dokončiť novému riaditeľovi MUDr. Jozefovi Horváthovi v roku 1998 a druhý jeho nástupcovi MUDr. Jozefovi Markovičovi v roku 2000.

        NsP Myjava tak vstupovala do 21.spročia ako priestorovo dobudovaná nemocnica, a preto sa ďalšia pozornosť, vďaka podpore sponzorov, ale aj mobilizácii vlastných síl, mohla sústrediť na vnútornú prestavbu a modernizáciu lôžkových časti. Behom troch rokov sa tak podarilo vytvoriť na väčšine oddelení popri štandardných, maximálne trojlôžkových izbách, aj niekoľko izieb s vyšším tzv. hotelovým štandardom a tým sa vytvorili lepšie podmienky pre pacientov i pracovníkov nemocnice.   Vďaka týmto iniciatívam, ako aj úsiliu lekárov, sestier a ďalších pracovníkov sa  zvýraznilo i postavenie NsP Myjava, ako jedinej komplexnej nemocnice v juhozápadnej časti trenčianskeho kraja, čo bolo zavŕšené 1. októbra 2002, keď získala štatút nemocnice II. typu a od začiatku roka 2003 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

        V nasledujúcich rokoch sa postupne pozornosť vedenia nemocnice sústredila na ďalšie skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti. Vďaka získaniu  príspevkov z EU, bola urobená „rekonštrukcia kotolne a spaľovne“ a „zníženie energetickej náročnosti budov“ (výmena okien a rekonštrukcia strechy hlavného pavilónu) – obidva projekty boli realizované prostredníctvom investora, Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa nemocnice.

 

      Výsledkom tohto dlhodobého snaženia je, že NsP Myjava sa stala komplexným zdravotníckym zariadením. V hlavnej budove má sústredených 8 lôžkových oddelení, ktoré poskytujú pre pacientov zdravotnú starostlivosť na štandardných maximálne trojlôžkových a nadštandardných 1 – 2 lôžkových izbách so sociálnym zázemím. Ďalej má kompletne dobudovanú poliklinickú časť, v ktorej sídlia ambulancie praktických a odborných lekárov. Súčasťou nemocnice sú tiež kompletné pracoviská spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. K dispozícii pacientom a klientom nemocnice je tiež verejná lekáreň, tzv. Kopaničiarska lekáreň, externé dialyzačné pracovisko, dopravná zdravotná služba, ako aj  heliport  pre leteckú záchrannú službu.

       Od júla 2015 je vedením NsP Myjava poverený MUDr. Henrich Gašparík, PhD.,  jeho prioritou popri pokračujúcom modernizačnom úsilí, je vrátiť nemocnicu na trajektóriu vyrovnaného hospodárenia. Boli urobené viaceré aktivity, ako zriadenie nového oddelenia pre dlhodobo chorých, celková rekonštrukcia detského oddelenia, ktoré boli realizované za pomoci sponzorských príspevkov, hlavne Mestského úradu Myjava, bola urobená „rekonštrukcia a modernizácia výťahov“, realizovaná prostredníctvom investora, Trenčianskeho samosprávneho kraja.

     Ďalšou prioritou vedenia nemocnice je zriadenie ošetrovateľského oddelenia,  celková rekonštrukcia oddelenia  anesteziológie a intenzívnej medicíny, implementácia nového informačného systému, rekonštrukcia dátovej infraštruktúry a ďalšie činnosti, ktoré prispejú k lepším podmienkam pobytu pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a k zvýšeniu štandardu celého zdravotníckeho zariadenia.