Informácie o projekte v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Projekt pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“, ktorý funguje už takmer tri roky je jedným z úspešných projektov realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie, dňa 19. novembra 2008 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na ktorú Trenčiansky samosprávny kraj zareagoval a úspešne predložil projekt pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov TSK“. Realizácia projektu začala dňa 1. septembra 2009 na dobu 36 mesiacov (09/2009/ - 08/2012). Cieľom projektu je predovšetkým podpora vzdelávania lekárov v tých špecializačných odboroch, ktoré nie sú na území Trenčianskeho kraja dostatočne personálne zabezpečené. Jedná sa o nasledujúce odbory: stomatológia, čeľustná ortopédia, anestéziológia a intenzívna medicína, rádiológia, radiačná onkológia, urgentná medicína, patologická anatómia, všeobecné lekárstvo, chirurgia, úrazová chirurgia, vnútorné lekárstvo, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, psychiatria, endokrinológia, geriatria, gastroenterológia, angiológia, kardiológia. Najviac lekárov (12) zaradených do projektu v súčasnosti študuje v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína.

Projekt je v súčasnosti implementovaný v štyroch nemocniciach, v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, v Nemocnici s poliklinikou Myjava a vo Fakultnej nemocnici Trenčín, a v jednom zubno - lekárskom ambulantnom pracovisku DENTAL – ŠTÚDIO, s.r.o.. K 31.05.2012 je do projektu zaradených celkovo 61 lekárov, pričom najviac lekárov (27) zaradených do projektu pracuje v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Celkovo bolo zaradených do projektu už 95 lekárov. Oproti prvotnej implementácií projektu, kedy bolo do neho zaradených 47 lekárov, vzrástol ich počet na súčasných 61, a to z dôvodu efektívnejšieho čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Od začiatku realizácie projektu „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“ k 31.05.2012 úspešne ukončilo špecializačnú prípravu zatiaľ 25 lekárov v nasledovných špecializačných odboroch: úrazová chirurgia (2), radiačná onkológia (1), anestéziológia a intenzívna medicína (7), všeobecné lekárstvo (1), pediatria (2), stomatológia (5), rádiológia (2), chirurgia (2), čeľustná ortopédia (1), gynekológia a pôrodníctvo (1) a otorinolaryngológia (1) čo výrazne prispelo ku zvýšeniu počtu kvalifikovaných lekárov na území Trenčianskeho kraja.

Pre lekárov zaradených do projektu vyplýva záväzok po ukončení špecializačnej prípravy zotrvať a poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom na území Trenčianskeho kraja po dobu 1 až 3 rokov v závislosti od toho, ako dlho bola špecializačná príprava konkrétneho lekára finančne podporovaná z projektu. Po ukončení špecializačnej prípravy je lekár v projekte nahradený iným lekárom, ktorý je zaradený v špecializačnej príprave v príslušnom špecializačnom odbore.

Nástrojom pre realizáciu projektu je nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 1 419 033,49 Eur, poskytnutý Ministerstvom zdravotníctva SR a spolufinancovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavuje finančný príspevok 74 685,97 Eur. Jednou z hlavných aktivít projektu je refundácia miezd lekárov zaradených do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore. K 31. 05. 2012 bolo z rozpočtu projektu vyčerpaných 1 237 434,26 Eur.

Projekt je kladne prijímaný zo strany zdravotníckych zariadení, s ktorými je výborná spolupráca. Taktiež pozitívne hodnotíme spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Vzdelávanie. Napriek všetkým pozitívnym výsledkom, realizáciou projektu nie je možné nahradiť všetkých chýbajúcich lekárov ani lekárov, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Je to však jeden z nástrojov, vďaka ktorému aj s podporou Európskej únie prispejeme k rozvoju ľudských zdrojov a vytvoríme predpoklady na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Dokumenty na stiahnutie