Informácie ako podať infožiadosť

Informácie ako podať infožiadosť

Poskytovanie informácii - Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

  Nemocnica s poliklinikou Myjava,,Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Nemocnica neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na sekretariáte riaditeľa, NsP Myjava.

Žiadosti možno podať:

  • písomne (poštou) na adresu: Nemocnica s poliklinikou Myjava, sekretariát riaditeľa, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava.
  • faxom: 042/034/6212096
  • telefonicky: 042/034/6979243
  • osobne: na sekretariáte riaditeľa – budova polikliniky

Informácie je možné poskytovať osobne na sekretariáte riaditeľa v dňoch:

Pondelok až piatok v čase od 7:00 do 14:00 hod.

Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne NsP.

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri