Rádiodiagnostické oddelenie

Vedúci lekár:

Dr. Csornej Vitalij Vaszilovics

Lekári:

MUDr. Páleniková Romana

MUDr. Pagáčová Zuzana

Vedúci rádiologický  technik:

Bc. Konečná Eva

Rádiologickí technici:

Říčařová Ingrid

Bc. Eliašová - Kavická Miroslava

Bc. Chropúvková Lenka

Kuhajdová Slavomíra

Vyskočilová Vlasta

Kovárová Jaroslava

Zdravotná sestra:

Halásová Eva

Dokumentační asistenti:

Ing. Dingová Ivana

Ušiaková Marta

Kontakt:

Evidencia pacientov

CT

Stará Turá

Telefón:

034/69 79 260

034/69 79 361

032/77 08 123

e-mail:                        

eva.konecna@nspmyjava.sk

Ordinačné hodiny

Pohotovostná služba

6:30 - 15:00

15:00 - 6:30

Typ ambulancie

štátna

Budova

oddelenia

Poschodie

RTG, MMG, USG, DXA - prízemie

CT - suterén

RTG Stará Turá - prízemie

Rádiodiagnostické oddelenie

1.           Skiagrafické pracovisko

2.           Mamografické pracovisko

3.           Denzitometrické pracovisko

4.           Ultrasonografické pracovisko

5.           CT pracovisko

6.           Skiagrafické pracovisko – vysunuté pracovisko Stará Turá

 

Pracoviská sú navzájom i s ostatnými oddeleniami digitálne prepojené pomocou systému PACS. Oddelenie je  digitalizované, pripojené i do siete T3C, čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s inými zdravotníckymi zariadeniami. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM na CD a DVD. Ožiarenie pacientov a diagnostické referenčné úrovne  sa sledujú pomocou DQC monitoru.

Sonografia (USG) brucha, sonografia (USG) prsníkov, mamografia (MMG), denzitometria – pacienti sa objednávajú na evidencii rádiologického oddelenia osobe  alebo telefonicky na čísle  034/6979 260 od  6:30 do 14:00 hod.

Počítačová tomografia (CT) – pacienti sa objednávajú na CT pracovisku osobne alebo telefonicky na čísle 034/6979 361 od 6:30 do 14:00 hod.

Skiagrafické vyšetrenie (RTG) - pacienti sa neobjednávajú. Vyšetrujú sa priebežne.

Čas objednania na vyšetrenie je orientačný. Prednosť majú akútni pacienti, diabetici, deti. 

Vyšetrenia sa realizujú na základe žiadanky na RDG vyšetrenie od lekára, na ktorej má byť uvedené:

 •  meno, priezvisko, rodné číslo pacienta
 •  poisťovňa pacienta
 •  hmotnosť a výška pacienta
 •  klinická diagnóza vrátane číselného kódu diagnózy
 •  jasná špecifikácia vyšetrenia (modalita, oblasť a orgán vyšetrenia)
 •  klinická otázka
 •  epikríza
 •  kontraindikácia podania kontrastnej látky, prípadne ďalšie skutočnosti s tým   spojené
 •  informácia o prípadnej gravidite
 •  informácie o predchádzajúcich aplikáciách rádionuklidov a IŽ, ktoré by mohli mať   význam pre uvažované vyšetrenie alebo liečbu
 •  meno a podpis indikujúceho lekára, kód lekára, kód PZS, čitateľná pečiatka
 •  dátum vystavenia žiadanky

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri