Podávanie sťažností

Informácie ako podať sťažnosť

Zákon č.9/2010 Z.z. - Zákon o sťažnostiach

upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických alebo právnických osôb.

Sťažnosť je: 

  • podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy
  • poukázanie na konkrétne nedostatky, najmä porušenie právnych predpisov

Podávanie sťažnosti:

  • sťažnosť musí byť písomná
  • sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa a vlastnoručný podpis sťažovateľa. V prípade právnickej osoby musí sťažnosť obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ potvrdí svojim podpisom do 5 pracovných dní od jej podania, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť je možné podať:

  • písomne poštou na adresu: Nemocnica s poliklinikou Myjava

                                                   Staromyjavská 59

                                                   907 01 Myjava

  • priamo v NsP, na sekretariáte riaditeľa -  budova polikliniky
  • e-mailom: jana.rybarova@nspmyjava.sk

Lehota na vybavenie sťažnosti:

Príslušný orgán je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní, pričom lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia.

Oznámenie o výsledku sťažnosti:    

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri