Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

PrimárMUDr. Halaš Pavol MPH
Zástupca primáraDr. Šipoš Michal
LekáriMUDr. Janovíčková Jana
MUDr. Veselá Eva
MUDr. Jurkovič Andrej
Fedorchuk Volodymyr
Vedúca sestraMgr. Zaťková Jana
Blok, poschodieoddelenia, prízemie
Návštevné hodiny15:00 - 19:00
Telefón034/6979156
Počet lôžok5

Stručná charakteristika oddelenia

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Anestéziologia a intenzívna starostlivosť je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú a intenzívnu starostlivosť a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti.

 

OAIM pozostáva z troch úsekov:

  • Lôžková časť, intenzívna medicína

  • Úsek anestéziológie

  • Anestéziologická ambulancia

 

Intenzívna medicína, lôžková časť

Intenzívna starostlivosť je najvyššou formou systému diferencovanej starostlivosti a jej náplňou je starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie,prípadne zlyhávajú základné životné funkcie pri takých stavoch ako: ťažké otravy, mnohopočetné zranenia, úrazy mozgu, náhle srdcové zlyhania vyžadujúce takúto liečbu, akútne zhoršenia chronických ochorení atď.

 

Informácie pre príbuzných pacientov hospitalizovaných na OAIM

Návštevy

Váš príbuzný bol hospitalizovaný na OAIM NsP v Myjave kde mu bude poskytnutá maximálna možná dostupná liečba, zodpovedajúca najnovším poznatkom lekárskej vedy.

Návštevné hodiny: od 15:00 do 17:00, mimo návštevných hodín, je návšteva možná po súhlase službukonajúceho lekára.

Informácie o zdravotnom stave Vášho príbuzného podá iba lekár najbližším príbuzným v pracovnej dobe – medzi 10:00a 15:00, a to pri osobnom kontakte s Vami, prípadne telefonicky.

Pre telefonickú komunikáciu vyžadujeme následujúce podmienky:

Prvé informovanie prebieha v osobnom kontakte, pri ktorom sa zvolí oprávnená osoba volajúca z jedného dopredu určeného čísla (iba na toto číslo budú informácie o zdravotnom stave pacienta),

Prosíme o porozumenie, tieto opatrenia chránia predovšetkým Vašich príbuzných.

Ošetrujúci lekár má najlepšie informácie o Vašich blízkych.

V priebehu pohotovostnej služby – medzi 15:30 a 7:00, soboty a nedele, sviatky - sú poskytované len stručné informácie o akútnych zmenách zdravotného stavu službu konajúcim lekárom. Všetci členovia týmu sú adekvátne vzdelávaní, sú skúsení a majú schopnosti poskytovať intenzívnu

starostlivosť najvyššieho typu vašim blízkym.

 

Dôvody prijatia na OAIM

Na lôžka OAIM sú prijímaní pacienti so zlyhávaním jednej alebo viac životných funkcií,

najčastejšie obehu, dýchania a obličiek, vnútorného prostredia, poruchy vedomia

Po zlepšení stavu sú potom nemocní prekladaní väčšinou na jednotky intenzívnej starostlivosti jednotlivých oborov nebo do iných nemocníc. O preklade budete dopredu vyrozumení.

Vzhľadom k charakteru prevádzky oddelenia sa však môže výnimočne stať, že budeme musieť preklad uskutočniť akútne, bez predchádzajúceho vyrozumenia rodiny a informovať Vás dodatočne.

 

Ako sa správať na oddelení

Návštevy príbuzných sú veľmi dôležitou súčasťou celého procesu starostlivosti o pacienta na intenzívnom lôžku. Vítame preto každú vašu aktivitu v starostlivosti o vašeho blízkeho. Vzhľadom k tomu, že intenzívna starostlivosť je charakterizovaná vysokou koncentráciou ošetrujúceho personálu, prístrojov, prebiehajúcich vyšetrení a procesov, ktoré sú náročné na čas, precíznosť a často sú neplánované, je treba váš pobyt pri návšteve vašeho blízkeho určitým spôsobom regulovať a prosíme, aby ste dodržiavali následujúce zásady:

  • maximum osôb, ktoré sú súbežne u jedného pacienta, je limitované na 2 osoby,

  • návštevy detí sú možné len po predchádzajúcej dohode

  • prosíme, aby vaše mobilné telefóny boli vypnuté, či stíšené v priebehu vášho pobytu,

  • dodržujte prosím kľud na oddelení a dbajte pokynov ošetrujúceho personálu, hlavne rozsahu kontaktu s vašim blízkym,

  • pokiaľ je potrebné vykonať vyšetrenie či terapeutický zákrok u pacienta, väčšinou Vás poprosíme, aby ste prerušili návštevu a počkali na vyhradenom mieste, je to v záujme súkromia a dôstojnosti vašeho blízkeho,

  • pri zahájení návštevy počkajte na príchod sestry, ktorá vás uvedie k vašemu blízkemu,

  • pri vstupe do miestnosti je umiestnená dezinfekcia v dávkovači, ktorú prosím použite pri vstupe na oddelenie a pri ukončení návštevy, rovnako Vás prosíme použiť pred vstupom na lôžkovú časť OAIM ochranný plášť, event. v prípade špatného počasia návleky naobuv.

 

Vysvetlenie niektorých odborných pojmov,s ktorými se stretnete v priebehu informovania o zdravotnom stave pacienta:

Analgosedácia - tzv. umelý spánok, je navodený podávaním liekov, ktoré zaisťujú spánok a úľavu od bolesti. Umožňuje realizáciu výkonov intenzívnej starostlivosti, ktoré môžu byť pre pacienta nepríjemné, vykonávanie umelej pľúcnej ventilácie a pod.

Umelá pľúcna ventilácia je realizovaná pomocou dýchacieho prístroja tzv. ventilátoru, zaisťuje dostatočný prívod kyslíka pacientovi.

Intubácia znamená zavedenie kanyly cez ústa do priedušnice. Umožňuje vykonávanie umelej

pľúcnej ventilácie. Pacient so zavedenou kanylou nemôže rozprávať.

Extubácia je odstránenie kanyly z priedušnice, robí se, keď je pacient plne pri vedomí, je schopný

sám dýchať a dostatočne vykašliavať.

Tracheostómia znamená zavedenie kanyly do priedušnice priamo malým otvorom na krku, robí sa

operačne. Oproti intubácii je pacientom lepšie tolerovaná. Po odstránení kanyly se otvor väčšinou sám zahojí. Používa se pri nutnosti dlhodobého zaistenia dýchacích ciest.

Monitor je prístroj, ktorý sleduje životné funkcie pacienta, ako sú krvný tlak, pulz, kvalitu dýchania

apod.

Centrálny žilový katéter je hadička z umelej hmoty, ktorá je zavedená do veľkej cievy na krku, pod kľúčnou kosťou alebo v triesle. Slúži k podávaniu infúzií, výživy, liekov.

Nazogastrická sonda je hadička zavedená nos nos do žalúdka, slúži k odvádzaniu sekrétov zo žalúdka a k podávaniu výživy.

Infekcia je nákaza choroboplodnými mikroorganizmami, pacienti v intenzívnej starostlivosti sú obzvlášť náchylní k získaniu infekcie. Infekcia môže mať i veľmi ťažký priebeh.

Sepsa (otrava krvi) znamená zaplavenie organizmu baktériami, môže vyvolať kritický stav so

zlyhávaním životne dôležitých orgánov, ako sú srdce, pľúca, obličky a pod.

Hemodialýza je prístroj slúžiaci k očisťovaniu krvi pacientov so zlyhaním obličiek, prípadne pri otravách.

Kraniocerebrálne poranenie- poranenie mozgu a lebečných kostí.

 

Konziliárna činnosť

je zabezpečovaná od 7:00 - 15:30 hod. anestéziologom II. stupňa z odboru anestéziologia a intenzívna medicína, počas lekárskej pohotovostnej služby t.j. po pracovnej dobe, cez dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov je zabezpečovaná taktiež anestéziologom s atestáciou II. eventuálne I. stupňa z daného odboru.

 

Anestéziológia

Anestéziologická starostlivosť zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Zaoberá sa podaním celkovej anestézie (narkózy), sedácie (utlmenia), regionálnej anestézie (umŕtvenia).

Celková anestézia sa vykonáva s použitím inhalačných (vdychovaných) anestetík, podávaním anestetických liečiv do žily. Malé nenáročné výkony robíme v anestézií s výlučným podaním krátkodobých anestetík do žily.

Regionálne anestézie podávame v oblasti chrbtice do subarchnoidálneho (spinálna anestéza), epidurálneho priestoru a PEDA (pôrodná epidurálna analgézia).

 

Anestéziologická ambulancia

Zabezpečuje predovšetkým pred anestéziologické vyšetrenie niekoľko dní pred plánovaným, liečebným alebo diagnostickým výkonom.

V rámci vyšetrenia pacient prichádza s predoperačným fyzikálnym vyšetrením lekárom internistom, u detí a adolescentov pediatrom a základným laboratórnym vyšetrením.

Anestéziologická ambulancia zaisťuje taktiež konziliárnu službu pre hospitalizovaných pacientov, určuje požiadavku na eventuálne ďalšie odborné vyšetrenie, stanovuje stupeň anestéziologického a operačného rizika ako aj predoperačnú prípravu.

Na anestéziologické pred operačné vyšetrenie nie je potrebné sa vopred objednávať.

 

Ambulantné hodiny: 8:00-14:00 v pracovné dni

Anestéziologická ambulancia sa nachádza pri vstupe na OAIM (Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) v hlavnej budove na prízemí.

Fotogaléria