Vážení občania, pacienti a podporovatelia našej nemocnice

Vážení občania, pacienti a podporovatelia našej nemocnice,

ďakujem Vám v mene vedenia a zamestnancov Nemocnice s poliklinikou Myjava za podporu, ktorú ste nám vyjadrili svojimi podpismi Petície za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava, a Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske do siete nemocníc II. úrovne. Podporu obom nemocniciam vyjadrilo svojím podpisom celkove 34 809 občanov, ktorí sú toho názoru, že zaradenie oboch nemocníc do siete nemocníc II. úrovne má svoje opodstatnenie z dôvodu zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zachovania doterajšieho rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V pondelok 26. júna 2023 sme spoločne s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavom Baškom a riaditeľom Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske MUDr. Gabrielom Krbušíkom odovzdali 2 357 petičných hárkov na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.  Následne sme rokovali s ministrom zdravotníctva MUDr. Michalom Palkovičom. Počas rokovania som vysvetlila špecifiká nášho regiónu, vekovú štruktúru a sociálnu situáciu obyvateľov a rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Hlavným argumentom pre zaradenie NsP Myjava do II. úrovne nemocníc je geografická dostupnosť, ktorá bola aj jednou z podmienok pre tvorbu novej siete nemocníc. Podľa zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej 90% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej úrovne do 30 minút a najviac 1,5% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej úrovne nad 45 minút. Túto podmienku je možné splniť pre občanov okresu Myjava len v prípade, ak bude zaradená naša nemocnica do II. úrovne nemocníc. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva si naše argumenty vypočuli a žiadosťami sa budú zaoberať, pričom ich budú vyhodnocovať na základe aktuálnych parametrov.

PhDr. Elena Štefíková, MPH

riaditeľka NsP Myjava

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2023/takmer-35-tisic-podpisov-dnes-odovzdali-na-ministerstve-zdravotnictva.html?page_id=1079640

PhDr. Elena Štefíková, MPH

Petície

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri